Saga medlemsavtal

Prisändringar
I autogiroavtal är månadskostnaden skyddade mot alla slags prishöjningar, utom de som beror på ökning av mervärdesskatt eller andra statliga pålagor, under den första obligatoriska perioden. Därefter kan prishöjningen ske om det meddelas minst 60 dagar i förväg. Kontant betalda träningskort kan inte prisändras i efterhand.

Dagkort/begränsade kort
Begränsat kort innebär att det finns begränsningar i tillgången till träningstider. Helgfri måndag-fredag får medlem med begränsat kort träna med senaste inpassering kl.15.00. Lördag och söndag gäller ingen tidsbegränsning och inte heller om en röd dag inträffar måndag-fredag. Medlem med begränsat kort kan träna andra tider, dock tillkommer en avgift på 80 kr per tillfälle.

Avtalstid och uppsägningsregler för autogiro
Obligatorisk betalningsperiod för autogiroavtal är 12 månader för årsavtal. Den obligatoriska betalningsperioden påbörjas i närmaste månadsskifte. Övrig tid är att betrakta som utanför den obligatoriska betalningsperioden. Autogiroavtalet löper tillsvidare även efter den första obligatoriska betalningsperioden, från månad till månad, om inte medlemmen säger upp avtalet.

När uppsägning görs så sker en sista autogirering i slutet av samma månad. Uppsägning av autogiro ska ske skriftligt via e-post till receptionen@saga-motion.se. För att vara godkänd måste uppsägningen bekräftas av Saga via e-post.

Medlemskap, medlemsavgift och utebliven betalning
Alla träningskort kräver medlemskap i Saga förening. Medlemskapsavgiften vid autogiro dras den 28/12 varje år. Om medlem blir avstängd innebär detta att träningstiden förbrukas som vanligt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kan medlem avstängas från träning tills betalning sker. Om medlem ej betalar efter skriftlig påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso. Medlem och/eller annan betalare kan vid försenad inbetalning debiteras ränta, administrativa avgifter, påminnelseavgifter m.m. Vid mer än två eller fler uteblivna betalningar från medlem som har avtal med månadsbetalning, anser Saga att medlemmen brutit avtalsvillkoren och resterande del av de obligatoriska avgifterna förfaller till betalning. Om medlem blir avstängd för att avtalade träningsavgifter ej erlagts innebär detta att träningstiden under avstängningen förbrukas som vanligt.

Frysning av träningskort
Frysning av träningskort kan endast göras på följande grunder; sjukdom, graviditet, militärtjänstgöring samt för arbete eller studier på annan ort.

Sjukdom. Frysning gäller under den period medlem är förhindrad att träna. Saga skall meddelas i samband med att medlem blir förhindrad att träna och samtidigt skall giltigt sjuk/läkarintyg uppvisas inom 6 veckor. I intyget ska det stå att medlem är förhindrad att genomföra träning samt under vilken tidsperiod detta avser.

Graviditet. Medlem kan frysa träningskort under graviditeten samt ytterligare sex veckor efter det att barnet är fött.

Militärtjänstgöring. Medlem kan frysa träningskort under militärtjänstgöring.

Arbete eller studier på annan ort.  Medlem kan frysa träningskort om arbete eller studier sker på annan ort under den tid som medlem vistas där. Giltigt intyg skall uppvisas..

Överlåtelse av medlemskontrakt.
Medlemsavtalet kan överlåtas genom försäljning eller gåva till annan person. Vid överlåtelse av medlemsavtalet ska Saga meddelas skriftligen. Överlåtelse gäller ej företagsavtal.

Ångerrätt
Medlem kan oavsett anledning bryta avtalet under 10 dagar från tecknandet av detta avtal genom att kontakta Saga. Återbetalning sker av träningsavgift, enligt ingånget avtal. Saga behåller en avgift motsvarande en månadsavgift. Medlemsavgift återbetalas ej.

Minimiålder för medlemskap
Minimiålder för att teckna eget medlemsavtal är 18 år. För tränande som fyllt 13 år men ej 18 år krävs målsmans tillstånd för att träna på Saga. Ungdom 13 år t o m 17 år kan träna på Saga med ungdomskort som medger träning med viss begränsning.

Medlemskort samt ändring av namn, adress, telefon, bank, kontonummer etc
Medlem som besöker Saga för träning skall varje gång vid inträdet kunna uppvisa sitt medlemskort för receptionspersonalen. Om medlem förlorar sitt medlemskort eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart bör detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning av 50 kronor. Medlemmen underrättar Saga vid ändring av medlemmens namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer etc

Ansvar för medlemmars ägodelar, olycksfall etc
Saga ansvarar inte för förluster pga stöld, inbrott eller andra skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter. Saga ansvarar inte för personskador som åsamkats medlem pga. olycksfall eller tillföljd av annan medlems eller annan besökares agerande eller brist härpå. Saga rekommenderar till följd av ovanstående, medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.

Hälsotillstånd
Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att denne utan risk kan delta i aktiviteterna hos Saga.

Trivselregler och träningsföreskrifter
Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen av Sagas personal. Medlem förutsätts att vid besök på Saga uppträda på ett sätt som inte stör andra medlemmar eller personal.

Uteslutning av medlem
Saga förbehåller sig rätten att omgående avbryta medlemsavtal om medlem bryter mot Sagas stadgar, riktlinjer eller trivselregler. Vid sådant förbehållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter utan avdrag samt medlemskapsavgift om sådan erlagts. I grova fall av regelbrott sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid.

Datalagring
Saga lagrar automatiskt samtliga ifyllda uppgifter i Sagas databas. Dessa uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Genom att teckna medlemskap ges samtycke till sådan databasbehandling och att Saga kan skicka information och/eller erbjudanden till honom/henne. För mer information, se hemsida.