Kallelse till årsmöte Saga Motion

Tid och plats: Onsdagen den 20/2 2019, kl 19.00 i gruppsalen på Saga.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga som pappersexemplar i receptionen en vecka före årsmötet.

Motion till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan mötet, på mail sagamotionstyrelse@gmail.com. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast sex veckor före mötet.

ÅRSREDOVISNING SAGA MOTION
ÅRSREDOVISNING SAGA AB
ÖVRIGA ÅRSMÖTESHANDLINGAR

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 190220

Protokoll årsmöte 190221 signerat

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två personer att jämte mötesordförande justera årsprotokollet samt agera rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
  7a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  7b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret
 2. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11a). Fastställande av medlemsavgifter.

11b) Beslut om arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer

 1. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
 2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 3. Val av:
 4. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 5. b) Val av tre styrelseledamöter samt en suppleant för en tid av två år.
 6. c) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
 7. d) Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen samt två suppleanter för en tid av ett år.
 8. a) Beslut om huruvida årsmötet ska adjungera personer till styrelsen
 9. b) Val av 1-3 personer som adjungerade till styrelsen för en tid av ett år.
 10. Övriga ärenden.
 11. Årsmötets avslutning